WXIS|execution error|field|H 1 28480 00002 10 00003 430 01000 aPobreza 01000 xmiseria. |