WXIS|execution error|field|H 1 31018 00002 10 00003 467 01000 aPobreza 01000 xmiseria. |